Atıkların Geri Dönüşüme Kazandırılmasının Önemi

Yeniden kazandırılması mümkün olan atıkların çeşitli fiziksel ya da kimyasal işlemler vasıtasıyla işlenerek ikincil hammaddeye dönüştürülmesi ve yeniden üretim sürecine dahil edilmesi faaliyetine geri dönüşüm denir. Farklı bir tanım olarak ise herhangi bir şekilde kullanım dışında kalmış yeniden kazandırılabilir atık malzemelerin çeşitli geri dönüşüm yollarıyla üretim sektörüne hammadde olarak tekrar kazandırılması işlemlerinin tamamına geri dönüşüm denir.

Atıkların geri dönüşüme kazandırılması tabii kaynakların sonsuz olmadığı düşünüldüğünde oldukça önemli bir kavramdır. Şayet dikkatsiz bir şekilde tabii kaynakları tüketmeye devam edecek olursak bir gün mutlaka tabii kaynaklarında tükenebileceği akıldan çıkartılmaması gerekli olan bir konudur. Bu bağlamda öncelikle tabii kaynakların verimli bir şekilde kullanılması hususu öne çıkmaktadır. Böylelikle ülkemiz yer altı kaynakları verimli bir şekilde kullanılmış olmaktadır. Bu da gelecek nesillerin ülkemiz kaynaklarından faydalanması bakımından önemlidir.

Tabii kaynakların verimli bir şekilde kullanılmasının en öncül yolu da geri dönüşüm faaliyetine yoğunlaşmaktan geçer. Çünkü ancak bu sayede tabiatta bulunan kaynakların verimli tüketilmesi konusunda adım atmış oluruz. Geri dönüşümün en emel amacı; kaynaklarının gereksiz kullanılmasını önleyerek, atıkların tekrar üretim faaliyetlerine dahil edilmesidir. Bu noktada atıkların kaynağında ayrıştırılarak hem atık miktarını azaltmak hem de atıkların maksimum seviyede geri dönüşümün sağlanması esastır.

İster cam olsun, ister kağıt pek çok ürünün belirli işlemlerden geçerek tekrar üretim sektörünün hizmetine sunulması mümkündür. Bu doğrultuda, plastik, çelik, bakır, kurşun, cam, kağıt, elektronik atıklar gibi ürünler tekrar geri dönüşümleri yapılabilen maddelerin başında yer alır. Bu kadar fazla ürün yelpazesi bulunan geri dönüşüm sektörü atıkların geri dönüşüme kazandırılması faaliyetlerinin önemini gözler önüne sermektedir. Bu bağlamda sıralanan maddelerin tekrar piyasaya sürülmesi sonucunda tabii kaynakların azalması önlenmiş olacak ve bu ürünlerin sıfırdan üretilirken harcanacak enerji üzerinden büyük ölçüde tasarruf sağlanmış olacaktır.


Geri Dönüşümün Ülkemize Kazandırdıkları

Atıkların geri dönüşüme kazandırılması
faaliyeti sonucunda kazanımları örneklendirerek daha ne ifadeyle geri dönüşümün önemini gözler önüne serecek olursak; mesela, kullanılmış bir kağıdın tekrar geri dönüşüme tabi tutularak üretim sahasına kazandırılması sonucunda; hava kirliliği %74-94 arasında önlenecektir. Su kirliliğini %35 civarında, su kullanım oranını %45 oranında azalacaktır. Ayrıca bir ton atık kağıdın tekrar üretim sektörünün hizmetine sunulması demek, en az 8 ağacın kesilmesini önlemek demektir. Görüldüğü üzere, geri dönüşümün kazandırdıklarının örneklendirilmesi rakamlarla sabit olan bir hakikattir.

Ülkemizin gelişmekte olan ülkeler arasında yer alması ve sanayi sektörünün hızlı bir gelişim sürecinde yer almasından dolayı hammadde ihtiyacı fazla olan bir ülke konumundadır. Bu durum ülkemizin yer altı kaynaklarının hızlı bir şekilde tüketilmesine sebep olmaktadır. Ülkemizin gelişmekte olan bir ülke olmasından hareketle, şöyle bir genellemede bulunmamız mümkün: Ülkemiz atıkların geri dönüşüme kazandırılması faaliyetlerine yoğunluk vererek, kaynaklarının israf edilmesinin önlenmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca kaynaklarımızın geri dönüşüm sayesinde daha az tüketileceği gerçeğinden hareketle, geri dönüşüm hakkında halkımızın bilinçlendirilmesi hedeflenmektedir. Ülkemiz vatandaşlarının hayat standardını yükseltmek adına sürekli gelişmek yolunda çalışmalar sürdüren bir ülkedir. Bu doğrultuda sanayi alanında üretim gittikçe çoğalmakta bunun sonucunda daha fazla hammadde kulanım arzı oluşmaktadır. Şüphesiz ülkemizin tabii kaynaklarına sürekli olarak ihtiyacı vardır. Ancak atıkların geri dönüşüme kazandırılması sektörü bu ihtiyacı azaltacağı için, tabii kaynaklarımızın gelecek nesillere aktarılması da sağlanmış olacaktır. Sadece bu özelliği ile bile geri dönüşüm kavramı gelişmekte olan ülkeler için hayati değerde olduğunun görülmesi açısından önemlidir. Bütün bu kazanımlarının yanında geri dönüşüm sayesinde ülkemiz ithal edilen petrol ve yan ürünleriyle ilgili önemli bir miktarda tasarruf edebiliriz. Bu da cari açığımızın azalması bakımından önemlidir. Yine geri dönüşüm faaliyeti ile çevrede büyük yığınaklar halinde biriken çöp dağcıklarının azaltılması bakımından da önemlidir. Bu durumda çevre kirliliğini azaltacaktır.

Geri Dönüşüm Sisteminin Basamakları

Atıkların geri dönüşüme kazandırılması konusu belirli bir sistem dahilinde yürütülen bir faaliyettir. Geri dönüşüm sistemini basamaklar halinde sıralayacak olursak:

1) Kaynakların toplanması Aşaması: Çevredeki değerlendirilebilir, nitelikli atıkların kaynaklarından toplanmasını içeren aşamadır. Bu aşamada, nitelikli atıkların çöpe karışmadan kaynaklardan ayıklanması sağlanır. Böylece atıkların daha fazla kirlenerek niteliğini kaybetmesi önlenmiş olur. Bu durumda geri dönüşüm materyalinin yeninden yıkanmasının engellenmesi demektir. Böylelikle yıkama işlemi doğrultusunda harcanacak enerjiden ve sudan tasarruf sağlanmış olur.

2) Sınıflama Aşaması: Bu aşama kaynağından ayıklanarak toplanan atıkların metal, plastik, cam ve kağıt gibi sınıflandırılarak ayrıştırılması aşamasıdır. Bu ikinci basamak sonucunda sınıflandırılan nitelikli atıklar, ayrı ayrı bir şekilde ilgili geri dönüşüm tesislerine ulaşması sağlanmaktadır. Atıkların kaynağında sınıflandırılması faaliyeti, geri dönüşüm tesisleri açısından önemlidir. Şöyle ki, bu atıkların sınıflara ayrılması demek; zaman, nakliye ve işçilikten tasarruf edilmesinin sağlanması demektir.

3) Değerlendirme: Atıkların geri dönüşüme kazandırılması faaliyetin 3. aşaması, değerlendirme aşamasıdır. Bu aşamada, temiz bir şekilde ayrıştırılmış atık materyallerin ekonomiye tekrar kazandırılması sağlanır. Bu işlem sırasında materyal fiziksel ve kimyasal olarak değişime tabi tutularak, yeni bir malzemenin hammaddesi olarak tekrar ekonomiye geri kazanılmıştır.

4) Yeni Ürünü Ekonomiye Kazandırma: Bu aşamada geri kazandırılan hammaddeler yeni bir ürün olarak ekonomiye kazandırılır. Bu aşama atıkların geri dönüşüme kazandırılması faaliyetinin son aşamasını oluşturur. Bu aşamadan sonra artık piyasaya yeni bir ürün sunulmuş olmaktadır.

Bütün bu özellikleri atıkların geri dönüşüme tabi tutularak yeniden kazandırılmasının ülkemiz açısından ne kadar önemli olduğunun vurgulanması açısından önemlidir. Gerek ekonomik alanda gerek çevre kirliliği alanında gerekse yer altı kaynaklarının verimli kullanılması alanında atıkların geri dönüşüme kazandırılması faaliyetinin faydalarının net bir şekilde gözlenmesi bakımından önemli bilgileri içermektedir.
 
Üst